Những nàng tiên cá In films do bạn prefer the good Những nàng tiên cá like in Aquamarine, My Little Mermaid, hoặc do bạn prefer evil Những nàng tiên cá like in Pirates of the Carribean 4 and Peter Pan film

Pick one:
I like good Nhữ ng nà ng tiê n cá because Nhữ ng nà ng tiê n cá are good
I like good Những nàng tiên cá because Những nàng tiên cá are good
I prefer the evil Nhữ ng nà ng tiê n cá they are exciting
I prefer the evil Những nàng tiên cá they are exciting
I like both, I just tì nh yê u Nhữ ng nà ng tiê n cá
I like both, I just tình yêu Những nàng tiên cá
I hate all Nhữ ng nà ng tiê n cá
I hate all Những nàng tiên cá
Nhữ ng nà ng tiê n cá are only evil for protection
Những nàng tiên cá are only evil for protection
Added by bekahfaith
is the choice you want missing? go ahead and add it!
 clairexxlouxx posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save