Medaka Kurokami Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: What Is The Name Of Medaka Kurokami's Abnormality ? hơn một năm qua by TheLefteris24
an icon đã được thêm vào: Medaka's Smile hơn một năm qua by TheLefteris24
a photo đã được thêm vào: Medaka Kurokami And Zenkichi Hitoyoshi hơn một năm qua by TheLefteris24
fan art đã được thêm vào: Mogana Kikaijima And Medaka Kurokami hơn một năm qua by TheLefteris24
a wallpaper đã được thêm vào: Medaka Kurokami vs Oudo Miyakonojou hơn một năm qua by TheLefteris24