Marilyn Monroe Do bạn tình yêu her?

SalMineo posted on Oct 10, 2012 at 04:21PM
I do. <3

Marilyn Monroe 3 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua Gabri3la said…
heart
I love her too so much!
hơn một năm qua SalMineo said…
heart
Me too. <3<3<3
hơn một năm qua TheDoonce said…
Absolutely.