Lapis Lazuli (Steven Universe) Updates

fan art đã được thêm vào: Lapis Lazuli cách đây 3 tháng by Chibi-Chipette
a photo đã được thêm vào: Lapis Lazuli cách đây 4 tháng by Chibi-Chipette
an icon đã được thêm vào: Lapis biểu tượng cách đây 4 tháng by Chibi-Chipette
a comment was made to the photo: trang chủ gem Lapis hơn một năm qua by lilyjay
a comment was made to the fan art: Lapis Lazuli hơn một năm qua by pcfanniken
a comment was made to the poll: Do bạn like her with Peridot? hơn một năm qua by emerald_32
a comment was made to the poll: On a scale 1-10, how much do bạn like Lapis? hơn một năm qua by Hakros323
a comment was made to the photo: Thank you, Steven! hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a comment was made to the poll: Do bạn think that Lapis Lazuli's name is hard to pronounce? hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a comment was made to the poll: Who do bạn want to see Lapis Lazuli fuse with? hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a comment was made to the poll: Do bạn think Lapis Lazuli is the prettiest girl in Steven Universe? hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a poll đã được thêm vào: Do bạn like her with Peridot? hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a poll đã được thêm vào: On a scale 1-10, how much do bạn like Lapis? hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a video đã được thêm vào: Lapis Lazuli - Somewhere Only We Know hơn một năm qua by badwolf359
a video đã được thêm vào: Mirror Gem (Music Box) hơn một năm qua by Hakros323
a comment was made to the fan art: Lapis Lazuli hơn một năm qua by Hakros323
a comment was made to the photo: trang chủ gem Lapis hơn một năm qua by alinah_09
a comment was made to the photo: trang chủ gem Lapis hơn một năm qua by Hakros323
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Lapis Lazuli is the prettiest girl in Steven Universe? hơn một năm qua by Nilson25
a poll đã được thêm vào: Do bạn think that Lapis Lazuli's name is hard to pronounce? hơn một năm qua by Nilson25
a pop quiz question đã được thêm vào: True hoặc False: Lapis summons a tangible item from her gem to be her weapon. hơn một năm qua by emerald_32
a pop quiz question đã được thêm vào: When Lapis fuses with Jasper, who do they form? hơn một năm qua by emerald_32
a pop quiz question đã được thêm vào: Who released Lapis from the mirror? hơn một năm qua by emerald_32
a pop quiz question đã được thêm vào: Who handed Lapis' mirror over to Steven? hơn một năm qua by emerald_32
a pop quiz question đã được thêm vào: Where was Lapis' mirror found? hơn một năm qua by emerald_32
a pop quiz question đã được thêm vào: Lapis Lazuli is voiced bởi who? hơn một năm qua by emerald_32
a video đã được thêm vào: [Steven Universe Analysis] All About Lapis Lazuli hơn một năm qua by emerald_32
a video đã được thêm vào: Steven Universe - Lapis Lazuli Goes trang chủ hơn một năm qua by emerald_32
a video đã được thêm vào: Steven Universe - Meeting Lapis Lazuli hơn một năm qua by emerald_32
a video đã được thêm vào: Steven Universe MV/ Goodbye To A World (Lapis Tribute #2) hơn một năm qua by emerald_32
a video đã được thêm vào: Steven Universe MV/ Fresh Static Snow (Lapis Tribute) hơn một năm qua by emerald_32
a video đã được thêm vào: Steven Universe AMV | Fight Song | Lapis Lazuli Tribute hơn một năm qua by emerald_32
a poll đã được thêm vào: Who do bạn want to see Lapis Lazuli fuse with? hơn một năm qua by Hakros323
a video đã được thêm vào: Steven Universe Soundtrack: Lapis Tower hơn một năm qua by Hakros323
a video đã được thêm vào: I am Lapis Lazuli hơn một năm qua by Hakros323