Vương quốc trái tim Friend's rumor

TheFinalKey posted on Mar 09, 2008 at 07:07PM
my old friend Sawyer sez that Ven, Terra, and Aqua unlock uber powers in sora's keyblade when thay meet him.Has any 1 else heard this? -_- i think he is lying.

Vương quốc trái tim 2 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua khfan12 said…
i haven't.
hơn một năm qua hellgirl223 said…
i hvnt too