King Charles II Updates

a video đã được thêm vào: Charles II | vàng hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: King Charles II (1630-1685) - Pt 1/3 hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Horrible Histories Females Onstage Thomas Blood Jewel thief before Charles II hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Charles II and John Flamsteed hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Horrible Histories Song - Charles II King of Bling - CBBC hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Charles II x Catherine of Braganza // Skinny tình yêu hơn một năm qua by AcidBanter
a poll đã được thêm vào: Who is your fav king? hơn một năm qua by miminroo
a photo đã được thêm vào: King Charles II hơn một năm qua by -sapphire-
a poll đã được thêm vào: Is Charles II your favourite King? hơn một năm qua by -sapphire-
a link đã được thêm vào: Official British Monarchy website on Charles II hơn một năm qua by -sapphire-