Justin Bieber Wall

hiển thị các bài viết 231-240 của 19452

heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ғᴀ ʟᴀ ʟᴀ (ᴀᴄᴀᴘᴇʟʟᴀ) ғᴇᴀᴛ. ʙᴏʏᴢ ɪɪ ᴍᴇɴ (ᴅᴇʟᴜxᴇ ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ) ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴀʟʟ ɪ ᴡᴀɴᴛ ɪs ʏᴏᴜ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴅʀᴜᴍᴍᴇʀ ʙᴏʏ ғᴇᴀᴛ. ʙᴜsᴛᴀ ʀʜʏᴍᴇs ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴀʟʟ ɪ ᴡᴀɴᴛ ғᴏʀ ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ɪs ʏᴏᴜ ᴅᴜᴇᴛ ᴍᴀʀɪᴀʜ ᴄᴀʀᴇʏ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ʟᴏᴠᴇ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ғᴀ ʟᴀ ʟᴀ ғᴇᴀᴛ. ʙᴏʏᴢ ɪɪ ᴍᴇɴ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ sᴀɴᴛᴀ ᴄʟᴀᴜs ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴛᴏ ᴛᴏᴡɴ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴛʜᴇ ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs sᴏɴɢ (ᴄʜᴇsᴛɴᴜᴛs ʀᴏᴀsᴛɪɴɢ ᴏɴ ᴀɴ ᴏᴘᴇɴ ғɪʀᴇ) ғᴇᴀᴛ. ᴜsʜᴇʀ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴍɪsᴛʟᴇᴛᴏᴇ ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
hơn một năm qua
irockohyeah đã bình luận…
i tình yêu mistletoe hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ᴏɴʟʏ ᴛʜɪɴɢ ɪ ᴇᴠᴇʀ ɢᴇᴛ ғᴏʀ ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ ʙᴇʟɪᴇʙᴇʀs, ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴀ ":)" ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ sᴏɴɢ ᴏғғ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴍɪsᴛʟᴇᴛᴏᴇ...♥ đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
*Watching TV* Interviewer: "Justin Bieber was kidnapped bởi a fan." Me: "MOM I'M ON TV!" đã đăng hơn một năm qua
heart
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
justin he was telling that he do know how dance and he do know how to dance well
but the truth he know how to dance very well and his dances also amazing, perfect, wonderful and awesome just like him i saw all his video he was dancing very nice dances i wish i am good daces just like him
and i tình yêu his dance too đã đăng hơn một năm qua
smile
ikamyers đã đưa ý kiến …
what i thing about justin bieber i that he is too hipe đã đăng hơn một năm qua
heart
Hannahttt đã đưa ý kiến …
I tình yêu JB!!!!!!! He rocks!!!!!!!!!!!!!!!link đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Hᴀᴛɪɴɢ Jᴜsᴛɪɴ Bɪᴇʙᴇʀ : ████████████████ 99% ERROR : Iᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ ᴛᴏ ʜᴀᴛᴇ Jᴜsᴛɪɴ Bɪᴇʙᴇʀ ♥ đã đăng hơn một năm qua
swagzilla143 đã bình luận…
its possible to hate him LOL – Liên minh huyền thoại go on Youtube and tìm kiếm justin bieber slaps người hâm mộ hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
no that wasn't a fan. it was paparazzi. and we all know he hates paparazzi. hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Justin Bieber forever hơn một năm qua
swagzilla143 đã bình luận…
no the one where they were at the 7eleven store with selena he then runs away with selena hơn một năm qua
Brianna12435 đã đưa ý kiến …
tình yêu dont hate people okay! understand. đã đăng hơn một năm qua
Brianna12435 đã đưa ý kiến …
j đã đăng hơn một năm qua
Brianna12435 đã đưa ý kiến …
b đã đăng hơn một năm qua
cukimitchelfan đã bình luận…
hi be my người hâm mộ plz:?=) hơn một năm qua
Brianna12435 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Lᴏᴠᴇ Mᴇ Lɪᴋᴇ Yᴏᴜ Dᴏ ♥ đã đăng hơn một năm qua
Ultamate-Shadow đã bình luận…
bạn COOL TAY TAY hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Mᴀʀɪᴀ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Sʜᴇ Dᴏɴ'ᴛ Lɪᴋᴇ Tʜᴇ Lɪɢʜᴛs ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Oᴜᴛ Oғ Tᴏᴡɴ Gɪʀʟ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Bᴇʟɪᴇᴠᴇ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Bᴇ Aʟʀɪɢʜᴛ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Oɴᴇ Lᴏᴠᴇ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Bᴇᴀᴜᴛʏ Aɴᴅ A Bᴇᴀᴛ Fᴇᴀᴛ. Nɪᴄᴋɪ Mɪɴᴀᴊ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Tʜᴏᴜɢʜᴛ Oғ Yᴏᴜ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Dɪᴇ Iɴ Yᴏᴜʀ Aʀᴍs ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Fᴀʟʟ ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
♥ my fav song hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Rɪɢʜᴛ Hᴇʀᴇ Fᴇᴀᴛ. Dʀᴀᴋᴇ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Tᴀᴋᴇ Yᴏᴜ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Cᴀᴛᴄʜɪɴɢ Fᴇᴇʟɪɴɢs ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ As Lᴏɴɢ As Yᴏᴜ Lᴏᴠᴇ Mᴇ Fᴇᴀᴛ. Bɪɢ Sᴇᴀɴ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Bᴏʏғʀɪᴇɴᴅ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Aʟʟ Aʀᴏᴜɴᴅ Tʜᴇ Wᴏʀʟᴅ Fᴇᴀᴛ. Lᴜᴅᴀᴄʀɪs ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Bᴇʟɪᴇʙᴇʀs, ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴀ "♥" ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ sᴏɴɢ ᴏғғ Bᴇʟɪᴇᴠᴇ :)... đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
No haters. ''Gay'' isn't a reason to hate on Justin, đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
no this is a big reason to hate justin and he is a big gay to and he deserve it to be gay hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
did victoria get angry at me? hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
no. i like bạn as a person hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Bᴇʟɪᴇʙᴇʀs ᴀʀᴇ Bᴏʀɴ ᴛᴏ Bᴇʟɪᴇᴠᴇ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
♥ Eᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ's ɢᴏɴɴᴀ ʙᴇ ᴀʟʀɪɢʜᴛ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Lᴇᴛ ᴍᴇ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ ᴀ sᴛᴏʀʏ; ᴀʙᴏᴜᴛ 28 ᴍɪʟʟɪᴏɴ Bᴇʟɪᴇʙᴇʀs ᴀɴᴅ ᴀ ʙᴏʏ. Tʜᴇʏ ғᴇʟʟ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ ᴡɪᴛʜ Jᴜsᴛɪɴ Bɪᴇʙᴇʀ, ᴡʜᴇɴ ʜᴇ's ᴏɴ TV ᴛʜᴇʏ ғᴇᴇʟ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ʙᴜᴛ ᴊᴏʏ. ♥ đã đăng hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
Opening night Justin threw up 3 times, cried whilst hát OLLG for Avalanna, and ripped his pants, but still kept going, he's amazing. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
đang tải Justin Bieber:
███████████████████ ERROR : To Sexy To Load! ♥ đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
KatIsHere đã đưa ý kiến …
 "I hate boys."
"So bạn hate Justin Bieber?" 
"I never đã đưa ý kiến I hated perfection. đã đăng hơn một năm qua
heart
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
when i a saw the best smile on his face gone
my tim, trái tim start to tear up
when i saw his eyes inside a lot of water b cos he is crying i start to cry too and cry when i saw him he was crying
when i saw him that he was sick my head also get sick too
when i saw him he was sad my tim, trái tim start to be angry and hurt too
when i saw him hurting i hurt too
b cos that boy is my tim, trái tim ,love,life,and everythings mean to me
and beliebers 4 ever and share always his feelings đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
b cos he is a part of me and my life too tình yêu u jb hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
''Who wants to be my baby?" - "Can I be your boyfriend" From My world to Believe, I have been there, and I promise i'm not leaving ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin's tim, trái tim and Justin's voice #2ThingsILove đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
agreed me too b cos he is kind and he have amazing voice hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
One Love. One Heart. One Success. Justin Bieber. đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
agreed hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"Her last words to me were- 'I'll say hi to God for bạn Justin..'" OMG THIS. I'm tearing up. :( đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"Justin cant attend Avalanna's funeral so instead hes dedicating the first Believe tour buổi hòa nhạc to her" LADIES AND GENTLEMEN, JUSTIN BIEBER. đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
wow but she make him tired when she go so bad hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Previously on Pretty Little Beliebers: A girl shows up at the first buổi hòa nhạc of the tour wearing a 1D áo sơ mi & Beliebers almost fight her. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Jazzy: Avalanna isn't here? Justin: No, for a while. she's with God now. Jazzy: She'll always be my best friend right? Justin: Yes princess. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"Why are bạn chasing deer?" Me: "I'm hoping they're the ones Justin was chasing after as well!" đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin's sexy shirtless. Justin's sexy doing the duckface. Justin's even sexy throwing up. THAT SHIT ISN'T EASY. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
For now on, don't judge me when I sing 'Out of Town Girl' and point to my left. đã đăng hơn một năm qua
123kar456 đã bình luận…
She's so cute hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"I đã đưa ý kiến to go to your right! Why are bạn pointing and walking to your left?" "Justin did it. So." đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
nice post and i agreed hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"If I was your boyfriend, I'd never let bạn go. I can take bạn places bạn ain't never been to before." Bedroom, here we come. đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
i tình yêu that song hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin's Grammy speech should be like "I threw up. On stage but still came back. bạn cant hàng đầu, đầu trang me, bitches. Uh..alright. that's all. swaggy." đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Justin and Alfredo could've been sleeping but no..they were watching 'Hey Arnold' at about 12am yesterday. Smh. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
We're good until bạn touch my Believe CD. Then shit gets serious... đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I just memorized the intro of Maria...what? No, I'm not obsessed now let me memorize the beats bro. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"Be Alright" always brings me in a better mood. It's filled with so many emotions and bạn can feel everything Justin says. It's real. đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
argeed hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
So when Justin throws up on stage, it's everywhere and like everyone knows. Then when he goes and donates $300k to charity, no one knows. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
She don't like the lights she don't, she don't, she don't + _ + đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
''Just a fraction of your tình yêu fills the air and i fall in tình yêu with bạn all over again''. -♥. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
'' We are taking to the sky pass the moon to the galaxy.'' -Up ♥. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"What happens in Vegas, stays in Vegas." bạn guys sure LIVE bởi that khẩu hiệu for barely hiển thị us pictures, videos, and what was going on. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Vegas, bạn should feel ashamed of yourself for having Justin stop hát the 'Dan Kanter song' because bạn didn't know it. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
My World tour OLLG consist of him holding your hand, and looking into your eyes. Believe Tour, Justin's already touching the thigh. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"There's gonna be one less lonely girl." Yeah, and 28M others waiting for their day. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
"Jazzy tried to run to Justin when he was crying while hát OLLG for Avalanna, but Jeremy had to stop her.” awwwwe.. đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
I'm with bạn guys.. How am I gonna tell bạn one time if I say it like a hundred times in the song.. -Justin Bieber đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
╔══╗
╚╗╔╝
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸.Justin Bieber♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
'Beliebers know giáng sinh is coming when they start playing mistletoe.' chó cái, bitch please,We listen to that all năm round. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
heart
kalzprkn đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn justin bieber i tình yêu bạn thêm then anything and everybody els đã đăng hơn một năm qua
goodyb0y55 đã đưa ý kiến …
watched NSN for fist t6ime ever good movie đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã đưa ý kiến …
to bạn i dont exist but to me your the biggest part in my life <333 đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
Justin Bieber hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Justin Bieber is amazing :) hơn một năm qua
12carly98 đã đưa ý kiến …
blecccch all yall be borin rigght know ! đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã đưa ý kiến …
beliebers rock the world and everyone else is just living in it ! đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
justin bieber and beliebers world hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
This is biebers world - bieber hoặc die ;) hơn một năm qua
12carly98 đã đưa ý kiến …
your the smile on my face everyday :) đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
Justin Bieber hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
as always ! hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
He is amazing and he smiles,i smile hơn một năm qua
angelic
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
he is a pretty vàng he let every body tình yêu him b cos he is a beautiful angle
he is amazing with his own tim, trái tim he tình yêu to let every one happy with his own kindness he make big hoặc small people happy
his smile let any one laugh with out that person want to laugh and when his smile go from his face he let any one to be sad b cos he deserve to be a happy boy 4 ever

and this boy is ❤JUSTIN BIEBER❤
❤I tình yêu U JUSTIN BIEBER SO MUCH❤ đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã đưa ý kiến …
every time i think of bạn i think that one ngày your gonna be happy and one ngày were all gonna be here supporting bạn till the end ! bạn make me smile even tho to bạn i don't exist but sometimes things are good and then there's the things that are meant for the best ! and your the one meant for the best in everybody and i hope bạn never change !! <333333 đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã đưa ý kiến …
everybody on here thanks for your support i tình yêu all my beliebers ! đã đăng hơn một năm qua
heart
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
i tình yêu JUSTIN BIEBER and i will do any things to let my best fave singer happy and support him in any way and even give my life to support him 4 ever đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
awe bạn make my tim, trái tim race with all of your các bình luận and i want to say thank bạn for being a beleiber because sometimes some of us are nuts ! <3 hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
np and i will gone to do any things to my vàng tim, trái tim so he will be come happy person in this world hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
aha :) hơn một năm qua
heart
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
JUSTIN BIEBER is a beautiful angle come from up đã đăng hơn một năm qua
angelic
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
I Wanna hug
JUSTIN BIEBER
and never let
go.❤❤❤❤ đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
i agree :) hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
so do i :)<3 hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
welcome and me too and that great hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
I wonder what my life would be like if Justin never became famous, and I never became a belieber. WHAT A NIGHTMARE. đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
that would be the biggest nightmare of my life :/ hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
I never met Avalanna. And no, I don't care about her only because Justin does. I care about her because she is part of the Belieber family. đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
this is so true <3333 rip my tình yêu hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
I, a belieber, promise to never leave Justin, never ever in my whole life, because I'm not a fan, I'm thêm than that, a belieber. đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
true :) hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
To the beliebers who aren't going on believe tour, but are still here, supporting Justin and being a belieber, i respect you. đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
thanks that means a lot hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
and im saying that for all of us ! hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Thats ok.Im one aswell who never been hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
i find it so cute how instead of picking a OLLG last night Justin sang it out to Avalanna. sweetest inspiration, ever. đã đăng hơn một năm qua
12carly98 đã bình luận…
Avalanna was the one person for him to hold on to besides his crew and Selena and he loved her and hopefully she is watching over him and he realizes that no matter what that little girl is rigght bởi his side :) bạn will always be in my tim, trái tim rip !! hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
'I wanna say thank bạn for not giving up on me, always staying there for me. Because I'll always be there for you.'' Justin, yesterday. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
Justin performed 21 songs last night, threw up, ripped his pants, changed clothes six times and sang OLLG to Avalanna up in Heaven. Wow. đã đăng hơn một năm qua
big smile
victoria7011 đã đưa ý kiến …
BELIEBERS! Remember to write Avalanna on your wrist tomorrow. It's a reminder of how much we tình yêu her, & how she'll never leave our hearts. đã đăng hơn một năm qua
crying
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
goodbye my best fave singer last time i promise i will gone to stand with u as a belieber 4 ever but i did not do my promise i am sorry but u r the vàng in my tim, trái tim i will never forget u but i did not do my promise i am really a bad belieber sorry forget me and tình yêu u 4 ever đã đăng hơn một năm qua
MorganStyles10 đã đưa ý kiến …
all bạn crazed những người hâm mộ are just weird i like him and i think hes cute but hes not a búp bê barbie doll đã đăng hơn một năm qua
heart
antoinette41 đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber big người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
crying
biebsfan21 đã đưa ý kiến …
i do something bad to my best fave singer now he can not forget me i wish he can forget me i wish i did not do it i am really a bad belieber i deserve it hen he get mad at me i deserve it when he can not forget
forget me my best fave singer i will do anything even if u tell me fall from up i will fall and even if u say kill your self i will do it but forget me pls i am dieing if u do not forget me and if when u r mad at me forget me pls đã đăng hơn một năm qua
biebsfan21 đã bình luận…
i really want and i wish i can go to past so i did not do what did i do hơn một năm qua
victoria7011 đã đưa ý kiến …
*Meeting Justin* Expectation: "Hey Justin, i tình yêu bạn so much, thanks for inspiring me" Reality: "OMG OMG OMG, J-J-JUSTIN B-BIEBER" *faints* đã đăng hơn một năm qua