Jeff and Jordan Updates

a photo đã được thêm vào: jordan hơn một năm qua by hellokitty11901
fan art đã được thêm vào: Jejo hơn một năm qua by Rolemodel2011
an icon đã được thêm vào: My em bé ♥ hơn một năm qua by Rolemodel2011
a comment was made to the fan art: Destiny ♥ hơn một năm qua by mrsarless
a poll đã được thêm vào: Are bạn excited that Jeff and Jordan got to play in BB13? hơn một năm qua by Naleyluv23
a video đã được thêm vào: Jejo - Parachute hơn một năm qua by Rolemodel2011
a pop quiz question đã được thêm vào: What kind of engagement ring does Jordan want? hơn một năm qua by KatieYou
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Jeff & Jordan hoặc Brendon & Rachel r a better couple? hơn một năm qua by sweet_pea0424
a video đã được thêm vào: Jordan is Jeff's Angel hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Dreams hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Got Me hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Amore hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Wait for bạn hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Can't Take My Eyes Off Of Jejo hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Vanilla Twilight hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: She Makes Jeff Smile hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Gotti Meets Gucci hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Calming in the Air hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jeff Says the Sweetest Things hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Too Mất tích in bạn hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - I Wanna Touch bạn hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Kills Me hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - She turns to Jeff hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - When Jeff's Gone hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Never Say Never hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Kiss Me hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Chasing Cars hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - End of the Road hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - What I Like About bạn hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Takings Chances hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Ends Tonight hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Realize hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Fall for bạn hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Falling for bạn hơn một năm qua by Rolemodel2011
a video đã được thêm vào: Jejo - Crush hơn một năm qua by Rolemodel2011