Jacob và Bella Updates

a video đã được thêm vào: we seemed like a good idea. hơn một năm qua by BonalDea
a pop quiz question đã được thêm vào: Jacob didn't save Bella from.... hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: “I didn't expect bạn to seem so you. Except for the _____ eyes.” hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What did Bella say when she met Jacob after the transformation? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: Who did send the invitation to Jacob? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: In Eclipse Chapter 5 Imprint- Jacob tells to Bella about whose imprinting? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: (Book) When Bella and Jacob met for 1st time how did Jacob call her? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: (Movie) Bella met Jacob before Edward. hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: "HER" is Bella. hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: In the Book where did Bella meet Jacob for first time? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: This is Jacob and Bella. hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: This is Jacob and Bella. hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: What movie? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: Did Jacob help to Bella during birthing Renesmee? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: Did Jacob come to prom? hơn một năm qua by ded99
a pop quiz question đã được thêm vào: Where did Bella and Jacob spend thêm time alone together? hơn một năm qua by ded99
a comment was made to the poll: Jacob Black... hot hoặc not? hơn một năm qua by fansfunsz
a comment was made to the poll: who is most match for bella swan? hơn một năm qua by fansfunsz
a comment was made to the poll: Are bạn mad at Bella for not choosing Jacob? hơn một năm qua by fansfunsz
a comment was made to the poll: should've jacob fought for bella? hơn một năm qua by fansfunsz
a photo đã được thêm vào: Bella and Jacob hơn một năm qua by Blacklillium
a wallpaper đã được thêm vào: Bella and Jacob hơn một năm qua by Blacklillium
a comment was made to the article: New moon rewrite hơn một năm qua by Gwenrocks97436
a comment was made to the photo: jake and bells hơn một năm qua by mrobbins
a video đã được thêm vào: Jacob + Bella || Stay with me hơn một năm qua by Saku15
a video đã được thêm vào: jacob and bella - losing your memory hơn một năm qua by Saku15
a video đã được thêm vào: Jacob & Bella - In Loving Memory hơn một năm qua by Saku15
a video đã được thêm vào: Jacob & Bella // I Still Miss bạn hơn một năm qua by Saku15