hibari x chrome & Tsuna x Haru Updates

a link đã được thêm vào: Facebook Page hơn một năm qua by ValeryaSaku
a link đã được thêm vào: Fuck yeah Hibari x Chrome! hơn một năm qua by ValeryaSaku
a comment was made to the poll: what is your fav couples ? hơn một năm qua by TsuHaru_Fan
a video đã được thêm vào: We're caught in a bad romance ~ hơn một năm qua by Arika_94
a video đã được thêm vào: Hibari♥Chrome - Red Fraction hơn một năm qua by Arika_94
a video đã được thêm vào: Hibari x Chrome - Falling in tình yêu hơn một năm qua by Arika_94
a video đã được thêm vào: · H i b a r i & C h r o m e · [Lie to me] hơn một năm qua by Arika_94
a video đã được thêm vào: { H i b a r i & C h r o m e } 1896 { k i s s } hơn một năm qua by Arika_94
fan art đã được thêm vào: Hibari&Chrome hơn một năm qua by Arika_94
a photo đã được thêm vào: Hibari+Chrome hơn một năm qua by Arika_94
a video đã được thêm vào: {Hibari&Chrome} ; { a b r a c a d a b r a } hơn một năm qua by Arika_94
a video đã được thêm vào: 1896 ♥ Cry hơn một năm qua by Arika_94