Hawkeye & Black Widow Updates

a video đã được thêm vào: natasha romanoff and clint barton | what have bạn done hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: jeremy + scarlett | with the lights out hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: scarlett + jeremy | drives bạn insane hơn một năm qua by RoseElizabeth
an icon đã được thêm vào: Clintasha/Blackeye hơn một năm qua by Bibi69
a video đã được thêm vào: Natasha Romanoff & Clint Barton - Budapest II Paint it Black hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: clintasha au gifset hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Shot in the Dark ~ Natasha ♥ Clint // Black Widow & Hawkeye hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: clint/natasha ; we all have our secrets hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: natasha + clint | they're just spies hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: natasha & clint secret santa @ livejournal hơn một năm qua by RoseElizabeth
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: 'budapest' au movie poster hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: 'budapest' au character posters hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: clintasha gifset hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Clint & Natasha - Sofia hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: jeremy renner + scarlett johansson | you're my sweetheart hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Clint + Natasha | Dark Paradise hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Drop the game hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Sacrifice | Clint & Natasha hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: ● Clint & Natasha | Bumper Cars [Avengers] hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: clintasha tumblr blog hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Natasha & Clint - Immortals hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: ►Clint & Natasha | Can bạn hold me? hơn một năm qua by RoseElizabeth
fan art đã được thêm vào: 1438980716660 18453594 hơn một năm qua by natasha1604
a link đã được thêm vào: the annual clintasha au exchange masterlist [15] hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: updated clintasha fics @ a03 hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: between these walls we’ll fight a war of our own hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: clint & nat fanblog @ tumblr hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: ►Clint & Natasha | He made a different call hơn một năm qua by RoseElizabeth
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by A-Gie
a wallpaper đã được thêm vào: Clint & Natasha hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: ►Clint & Natasha | One week of danger hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Natasha & Clint - Berlin hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: ►Clint & Natasha | tình yêu me like bạn do hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Clint & Natasha - Paris hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Natasha & Clint - Certain Things hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: clint x natasha - where were bạn ? hơn một năm qua by RoseElizabeth
a question đã được thêm vào: Whats black widows secret idenity name? hơn một năm qua by Elsa1615
a link đã được thêm vào: fyeah clint & natasha tumblr blog hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Clint&Natasha | SWEATER WEATHER hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: 'under the mistletoe' clintasha giáng sinh fic hơn một năm qua by RoseElizabeth
a link đã được thêm vào: short clintasha giáng sinh fics @ wattpad hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: ►Clint & Natasha | I wanna get off with bạn hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Clint & Natasha - Hero hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: happy birthday, trish! || sleeping with a friend hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Black Widow & Hawkeye || Addicted To bạn hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Clint & Natasha - 35 hơn một năm qua by RoseElizabeth
a video đã được thêm vào: Tears Of Pain - Clint & Natasha / Fanmade hơn một năm qua by RoseElizabeth
a comment was made to the poll: Best Hawkeye & Black Widow's relationship is in the... hơn một năm qua by emerald_32
a link đã được thêm vào: clintasha mixes on 8tracks hơn một năm qua by RoseElizabeth