Gotham - Season 5 First Look xem trước

Gotham's fifth and final season returns January 3rd on FOX!
fan of it?
đệ trình bởi DarkSarcasm cách đây 2 tháng
save
 Jerome Valeska
Jerome Valeska
 Jerome Valeska
Jerome Valeska
 Gotham
Gotham
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Gotham
Gotham
 Gotham Villains
Gotham Villains
 Gotham Cast @ Comic-Con 2016
Gotham Cast @ Comic-Con 2016
 Gotham: Rise of the Villains
Gotham: Rise of the Villains
 Gotham Characters - Series & Later Comic Version
Gotham Characters - Series & Later Comic Version
 Gotham
Gotham
 Gotham - Season 5 Portrait - Jeremiah Valeska
Gotham - Season 5 Portrait - Jeremiah Valeska
 Gotham - Season 4 Cast
Gotham - Season 4 Cast
 Gotham - Season 4 Poster
Gotham - Season 4 Poster
 Gotham - Season 3 Poster
Gotham - Season 3 Poster
 Gotham: Rise of the Villains
Gotham: Rise of the Villains
 Gotham
Gotham
 Gotham
Gotham
 Selina Kyle
Selina Kyle
 Selina Kyle
Selina Kyle
 James Gordon
James Gordon
 Gotham - Jerome
Gotham - Jerome
 Gotham - Jerome
Gotham - Jerome
 Gotham - Jerome
Gotham - Jerome
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 cá Mooney
cá Mooney
 Gotham Cast
Gotham Cast
 4x17 - Mandatory bữa ăn, brunch Meeting - Tetch
4x17 - Mandatory bữa ăn, brunch Meeting - Tetch
 Gotham
Gotham
 Gotham
Gotham
 Gotham
Gotham
 Riddler Galaxy Tablet S hình nền
Riddler Galaxy Tablet S hình nền
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - character trích dẫn
Gotham - character trích dẫn
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 First look at Victor Zsasz
First look at Victor Zsasz
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Jerome
Gotham - Jerome
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 Oswald Cobblepot
Oswald Cobblepot
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 'Gotham' posters
'Gotham' posters
 Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 cá Mooney x chim cánh cụt
cá Mooney x chim cánh cụt
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 cá Mooney x chim cánh cụt
cá Mooney x chim cánh cụt
 Gotham Banner
Gotham Banner
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 cá Mooney x chim cánh cụt
cá Mooney x chim cánh cụt
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.08 - The Mask
Gotham - Episode 1.08 - The Mask
 Gotham - Episode 1.07 - Penguin's Umbrella
Gotham - Episode 1.07 - Penguin's Umbrella
 First look at Victor Zsasz
First look at Victor Zsasz
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
Robin Lord Taylor as Oswald Cobblepot
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 cáo, fox Gotham
cáo, fox Gotham
 cáo, fox Gotham
cáo, fox Gotham
 cáo, fox Gotham
cáo, fox Gotham
 cáo, fox Gotham
cáo, fox Gotham
 Detective James Gordon
Detective James Gordon
 Detective Harvey Bullock
Detective Harvey Bullock
 Selina Kyle
Selina Kyle
 Alfred Pennyworth
Alfred Pennyworth
 Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
 Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
 Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
Gotham - Episode 1.19 - Beasts of Prey
 Gotham - Cast bức ảnh
Gotham - Cast bức ảnh
 Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
 Selina Kyle
Selina Kyle
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
Gotham - Episode 1.18 - Everyone Has a Cobblepot
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
Gotham - Episode 1.17 - Red mui xe
 Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
 Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
 Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
 Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
 Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
 Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
Gotham - Episode 1.16 - The Blind Fortune Teller
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
Gotham - Episode 1.15 - The Scarecrow
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
Gotham - Episode 1.14 - The Fearsome Dr. máy trục, cần cẩu
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
Gotham - Episode 1.13 - Welcome Back, Jim Gordon
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
Gotham - Episode 1.12 - What The Little Bird Told Him
 Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
 Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
 Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
 Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery
Gotham - Episode 1.11 - Rogues' Gallery

0 comments