Trò chơi vương quyền Funny GoT spoof âm nhạc video?

Drohrer1 posted on Apr 04, 2013 at 09:08PM
I found this video to be great and the lyrics were pretty spot on with the show. But it had like no views. What do you guys think?

Trò chơi vương quyền No các câu trả lời