Những người bạn Emotional Strength

lacrymosa posted on Jul 06, 2012 at 04:12PM

Which guy would fans consider the toughest? ( emotionally)

Những người bạn No các câu trả lời