Chandler's nicknames throught all 10 seasons :)
Hope bạn enjoy!!!!!!!


Smirky- được trao bởi Rachel
Kiddo- được trao bởi Mrs. Bing
Mr. Suity Man- được trao bởi Phoebe
Mr. Boss Man- được trao bởi Phoebe
Boss Man Bing- được trao bởi Phoebe
Mr. Caring Boss - được trao bởi Phoebe


Crazy Snake Man- được trao bởi himself
Bob- được trao bởi himself
Fat Boy- được trao bởi Monica
Squirmy- được trao bởi Susie
Tooshie- được trao bởi Ross
Best Bud- được trao bởi Joey
A Wank- được trao bởi himself
Chandy- được trao bởi himself


Bing-A-Ling- được trao bởi Janice
Puppy- được trao bởi Janice
Jack- được trao bởi Eddie
Dork- được trao bởi Margha


Duck- được trao bởi Treager
Clint- được trao bởi Rachel
Gene- được trao bởi Joey
Barney- được trao bởi Joey

Ms. Chanandler Bong- được trao bởi TV Guide
Mr. Kissy- được trao bởi Rachel
Champ- được trao bởi Monica
Roland Chang- được trao bởi Ross
Lover- được trao bởi Phoebe
Little Rich Boy- được trao bởi Phoebe
Sir Limps-A-Lot- được trao bởi Ross
Mr. Big- được trao bởi Monica
Apartment Stud- được trao bởi himself
Officer Bing- được trao bởi himself
Relationship King- được trao bởi himself
Dropper- được trao bởi Monica
Chan-Chan Man- được trao bởi Monica

Mondler- được trao bởi Ross
Grandpa- được trao bởi Rachel
Linus- được trao bởi Rachel
A Hoot- được trao bởi himself
Dr. Big- được trao bởi Monica
Robot- được trao bởi Monica
Bunny- được trao bởi Monica
Chester- được trao bởi Phoebe

Mr. Chandler- được trao bởi Phoebe
Chancy- được trao bởi Jack Geller
Sucker- được trao bởi Monica
Mr. Smartie Pants- được trao bởi Joey

Tiger- được trao bởi Phoebe
Toby- được trao bởi Bob
Big Bunny- được trao bởi Monica
Bubbles- được trao bởi Phoebe
Sleeping Beauty- được trao bởi Joey