Frau/Zehel Updates

a photo đã được thêm vào: Frau (Ghost Form) hơn một năm qua by Ayaka
an answer was added to this question: What do you think of bishop frau? :) hơn một năm qua by Arikirinmotoka
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Frau is cool? hơn một năm qua by Arikirinmotoka
a comment was made to the article: Frau hơn một năm qua by Naruto2001
an article đã được thêm vào: Frau hơn một năm qua by Arikirinmotoka
a comment was made to the poll: What do bạn think of if bạn see a picture of Frau?? hơn một năm qua by Arikirinmotoka
a comment was made to the photo: frau eatin hơn một năm qua by meganhartxo
a poll đã được thêm vào: What do bạn think of if bạn see a picture of Frau?? hơn một năm qua by AnimeismyLife
a comment was made to the question: What do bạn think of bishop frau? :) hơn một năm qua by ichigi
a comment was made to the question: What do bạn think of bishop frau? :) hơn một năm qua by Laila_25
a question đã được thêm vào: What do you think of bishop frau? :) hơn một năm qua by Laila_25
a comment was made to the photo: HAWT! hơn một năm qua by haremaster99
fan art đã được thêm vào: Frau Motivational :P hơn một năm qua by Ayaka
an icon đã được thêm vào: frau hơn một năm qua by Kuroyuri