trả lời câu hỏi này

Fanboy and Chum Chum Club Câu Hỏi

Who would be your Best Friend (Girl), your Best Friend (Boy), your Brother, your Sister, just a friend (Boy), just a friend (Girl), your Mother, your Father, your tình yêu Interest and your Arch Enemy?

For me

My Best Friend (Girl): Yo

My Best Friend (Boy): Fanboy

My Brother: Kyle Bloodworth-Thomason

My Sister: Lupe

Just a Friend (Boy): Chum Chum

My Father: Oz

My tình yêu Interest: Sigmund The Sorcerer

My Arch Enemy: Marsha*
bạn forgot who would be your mother
MKlovesBoog posted hơn một năm qua
*
For Just a Friend (Girl): Nancy Pancy and My Mother: Madame LaVache/Miss ôliu, ô liu
99148770 posted hơn một năm qua
 99148770 posted hơn một năm qua
next question »

Fanboy and Chum Chum Club Các Câu Trả Lời

Evalovesariana said:
My best friend (girl): Lupe
My best friend (boy): Chum Chum
My brother:The boy who says wa wa wa
My sister: Yo
Just a friend (boy): Fanboy
My father: Lenny (Yuk!)
My tình yêu Interest: No one (I had a boyfriend, Kyle but we broke up)
My Arch Enemy: Boog
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Your brother: Chris Chuggy the boy who says wa wa wa
MKlovesBoog posted hơn một năm qua
Sarahloveskyle said:
My best friend (Girl): Lupe, My best friend (Boy): Chum Chum, My brother: Oz, My sister: Yo, Just a friend (boy): Fanboy, Just a friend (Girl ): Muk Muk, My mother: Oz's mother, my father: Cheech, my tình yêu interest: Kyle Blooworth-Thomason and my arch enemy: Sigmund the sorcerer.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »