Elora the Faun Updates

fan art đã được thêm vào: Elora the Faun (Spyro) cách đây 3 tháng by stevensmorgan22
a link đã được thêm vào: please view this. hơn một năm qua by Mapware3640
a photo đã được thêm vào: Elora The Faun hơn một năm qua by MrsWormtongue
a video đã được thêm vào: Elora's First Appearance hơn một năm qua by MrsWormtongue
a video đã được thêm vào: "I'm a faun, bạn dork!" hơn một năm qua by MrsWormtongue
an answer was added to this question: Who voiced Elora in GtG and YotD??? hơn một năm qua by nekoGaNpOiRiChi