trả lời câu hỏi này

Ed, Edd and Eddy Câu Hỏi

What do bạn think the age gap between Eddy and his brother is?.

 What do bạn think the age gap between Eddy and his brother is?.
 clairemcalpine posted hơn một năm qua
next question »

Ed, Edd and Eddy Các Câu Trả Lời

purplevampire said:
i think ten years
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »