dli_baharm Updates

a photo đã được thêm vào: لاڤین دیار laven dyar لافین دیار hơn một năm qua by fryad1
a wallpaper đã được thêm vào: @lavin_diar lavin diar official Actor artist cinama _shano _tragedy_komedy laven dyarلاڤین د hơn một năm qua by fryad1