Những nàng công chúa Disney What Movie Do Bạn Like Better?

Pick one:
Nữ hoà ng bă ng giá
Nữ hoàng băng giá
Nà ng tiê n cá
Nàng tiên cá
Cô ng chú a tó c xù
Công chúa tóc xù
gấ u Pooh
gấu Pooh
Petter pan
Petter pan
The cá o, cáo, cáo, fox and the hound
The cáo, cáo, fox and the hound
Night at the museam
Night at the museam
Snow white
Snow white
Alladin
Alladin
Cindrella
Cindrella
The aristic mè o
The aristic mèo
Princess and the frog
Princess and the frog
Ngườ i đẹ p ngủ trong rừ ng
Người đẹp ngủ trong rừng
Ngườ i đẹ p và quá i vậ t
Người đẹp và quái vật
Beatovin
Beatovin
Problom child
Problom child
Problom child 2
Problom child 2
trang chủ Alone
trang chủ Alone
101 dalmations
101 dalmations
Cerois Gorge
Cerois Gorge
Cat in the hat
Cat in the hat
My little ngự a con, ngự a, ngựa con, ngựa, ngựa con, ngựa, pony
My little ngựa con, ngựa, ngựa con, ngựa, pony
Mr. Ed
Mr. Ed
Lassie
Lassie
Clifford
Clifford
Scoody doo
Scoody doo
The little mermaid 2 return to the sea
The little mermaid 2 return to the sea
The increadible Jorney
The increadible Jorney
Alice in wonder land
Alice in wonder land
None
All
All
Some
Some
Nữ hoà ng bă ng giá and The little mermaid
Nữ hoàng băng giá and The little mermaid
Lọ lem and Mulan
Lọ lem and Mulan
Mulan
Mulan
 220340 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save