Những nàng công chúa Disney Here are my 14 yêu thích giáng sinh songs. Which princess do bạn think would be the best match for each song?(Including Meg as well because she's my yêu thích heroine.)

Pick one:
O Holy Night
O Holy Night
O Come, O Come Emmanuel
O Come, O Come Emmanuel
What Child is This?
What Child is This?
Where are bạ n Christmas?
Where are bạn Christmas?
Sleigh Ride
Sleigh Ride
We Need a A Little giá ng sinh (Glee version)
We Need a A Little giáng sinh (Glee version)
Carol of the Bells
Carol of the Bells
Last giá ng sinh
Last giáng sinh
All I Want for giá ng sinh is bạ n
All I Want for giáng sinh is bạn
Jingle chuô ng, chuông, chuông, bell Rock
Jingle chuông, chuông, bell Rock
Peace on Earth (Casting Crowns)
Peace on Earth (Casting Crowns)
Mary Did bạ n Know?
Mary Did bạn Know?
Do bạ n Hear What I Hear?
Do bạn Hear What I Hear?
White giá ng sinh
White giáng sinh
 Queenofpink posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save