John Smith Meets Pocahontas

"Who are you?" asked John. "Pocahontas," replied Pocahontas. "What? What did bạn say?" asked John. "My name is Pocahontas," các câu trả lời Pocahontas. "I'm John Smith," đã đưa ý kiến John.
fan of it?
đệ trình bởi LightningRed hơn một năm qua
save

0 comments