Disney fairytales club Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

Maxorius đã đưa ý kiến …
xin chào all! When bạn were a kid, would your mother read bạn stories to make bạn fall asleep?

My mother did so, and boy was it FUN!:-D

Nowadays kids have all sort of distractions (such a on-demand TV hoặc super high tech videogames). Do bạn think parents still read bedtime stories to their kids in 2015?

And if yes, what are the most được ưa chuộng stories in your opinion?

I loved Doctor Seuss' stories… XD đã đăng hơn một năm qua
heart
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Fairytales are part of our lifes and always will be. đã đăng hơn một năm qua
heart
hotlia đã đưa ý kiến …
Fairytales are so romantic!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Kenny756 đã bình luận…
I know right? hơn một năm qua
hotlia đã bình luận…
hehe hơn một năm qua
nondieissexy đã bình luận…
hehe hơn một năm qua
WinxRocks đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua