DibLuver25 Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

cake
I_AM_CRAPPY đã đưa ý kiến …
if anyone agrees with me on dis like it I DONT THINK DIB HAS A BIG HEAD XP and ngẫu nhiên cake đã đăng hơn một năm qua
DibLuver25 đã đưa ý kiến …
HAPPY Halloween TO EVERYONE!!! đã đăng hơn một năm qua
Vocaloidcode01 đã đưa ý kiến …
bạn really need to get on thêm often. đã đăng hơn một năm qua
DibLuver25 đã bình luận…
Sorry, my friend's been over the past few days XP hơn một năm qua
Vocaloidcode01 đã bình luận…
Oh... Sorry... hơn một năm qua
Vocaloidcode01 đã đưa ý kiến …
A club for a great Roleplayer. That's what I think and refuse to believe otherwise. Hi Dibluver! đã đăng hơn một năm qua
Vocaloidcode01 đã bình luận…
Sorry, I meant Dibluver25. hơn một năm qua
DibLuver25 đã bình luận…
haha, it's kool. Thanks! ^^ hơn một năm qua