Charlie và Nhà Máy Sô-cô-la new charlie and the Sô cô la factory film

brainycat posted on Mar 10, 2010 at 08:06AM
if there was going to be a new charlie and the chocolate factory film who should be the director?

Charlie và Nhà Máy Sô-cô-la No các câu trả lời