Công chúa tóc xù Kiss.Hug, Hoặc Slap

lioside posted on Aug 01, 2012 at 05:00AM
example(kingdom hearts characters)

kiss: aqua
hug: xion
slap xenmas
save

Công chúa tóc xù No các câu trả lời