Blair Waldorf Updates

an icon đã được thêm vào: Blair Waldorf các biểu tượng cách đây 3 tháng by drewjoana
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Times Blair Was the Best Character on Gossip Girl cách đây 4 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the poll: What other tv hiển thị would Blair fit into? cách đây 6 tháng by booklover35
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | I Have các câu hỏi cách đây 7 tháng by kwiatuszek446
a comment was made to the poll: The R in Blair stands for? {add your own} cách đây 11 tháng by booklover35
a video đã được thêm vào: Chuck & Blair | tình yêu is a chó cái, chó cái, bitch hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Blair Waldorf | lâu đài WALLS hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Blair Waldorf || Breathe Again hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Blair Waldorf | nhà chọc trời hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Blair Waldorf | Human hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: blair waldorf | elastic tim, trái tim hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ▶Blair Waldorf || Carmen hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Blair Waldorf | Ain't My Fault hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Blair Waldorf | Dangerous Woman hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: blair waldorf | ME TOO hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ►Blair Waldorf | Horns hơn một năm qua by kwiatuszek446
a link đã được thêm vào: 30 Pop Culture Fashion các biểu tượng Who Seriously Inspired Us hơn một năm qua by laurik2007
a video đã được thêm vào: Chuck + Blair || Photograph hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ■[GG]: Chuck/Blair - tình yêu the way bạn lie■ hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Stay with me hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► ”Anybody capable of tình yêu is capable of being saved.” Chuck\Blair & Klaus\Caroline (Saturn) hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► ”If two people are meant to be together...” Chuck & Blair\Klaus & Caroline hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: chuck & blair || idfc hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | I can't even hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● Chuck & Blair | Crazy in tình yêu hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● chuck and blair | i don't know how [#5] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ►Chuck & Blair | trang chủ hơn một năm qua by kwiatuszek446
a comment was made to the poll: Blair Waldorf of Caroline Forbes? hơn một năm qua by loveofdelena
a link đã được thêm vào: The "Blair Waldorf" Aesthetic Is Making A Comeback hơn một năm qua by drewjoana
a comment was made to the poll: Blair những người hâm mộ do u really think she could ever tình yêu Dan as much as she loves chuck?[plz commet] hơn một năm qua by littleblack
a poll đã được thêm vào: Which dress hơn một năm qua by littleblack
a comment was made to the photo: Blair hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: How Does Blair Really Feel About Chuck? hơn một năm qua by loveofdelena
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Blair biểu tượng hơn một năm qua by flowerdrop
a link đã được thêm vào: Who đã đưa ý kiến It: Blair Waldorf hoặc Chanel Oberlin? hơn một năm qua by nermai
a comment was made to the poll: Do bạn think Blair should ever go blonde? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Which Blair friendship is your fave? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Who would bạn rather be Những người bạn with? S hoặc B? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: These are some of the hàng đầu, đầu trang rated Blair trích dẫn from a site, which one do bạn like more? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Who do bạn think loves Blair more? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Which is best? Blair hoặc Chuck hoặc Serena? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Which is best? Blair hoặc Nate hoặc Dan? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Which is best? Blair hoặc Eric hoặc Vanessa? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Do bạn like the name, Blair? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Most hilarious B quote out of only these 4? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Best Romantic Blair Quote? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Best Funny Blair Quote? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Blair is one of tv's greatest creations? hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Queen B is at her best with... hơn một năm qua by loveofdelena
a comment was made to the poll: Blair is better with... hơn một năm qua by loveofdelena