Người đẹp và quái vật Disney Vs Original

Takuya posted on Jun 14, 2010 at 08:09PM
Am i the only one that thinks that the Disney version is 100x better than the original fairy tale?

Người đẹp và quái vật No các câu trả lời