Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng Avatar âm nhạc video (Shinedown)

djbladeer posted on Jul 20, 2010 at 02:09PM
Its my first job with animation.
I done it in six days and i think its pretty good.
link
Comment :)

Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng No các câu trả lời