Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng Morning Tribute

Xierf posted on Dec 21, 2009 at 01:06AM
Please add and reminice:
Jet (Probably deceased)
Azula (Lost everything and went insane)

Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng 2 các câu trả lời

Click here to write a response...
hơn một năm qua Xierf said…
crying
I mean Mourning tribute.
hơn một năm qua Xierf said…
Princess yueh