Anna Friel Updates

a comment was made to the poll: Who does Anna Friel do better as? cách đây 2 tháng by byrdscta102
a pop quiz question đã được thêm vào: Is Anna married (January 2017)? hơn một năm qua by suki_k
an icon đã được thêm vào: ANNA hơn một năm qua by nikki8green6
a link đã được thêm vào: Total Film's review of Limitless, starring Anna Friel hơn một năm qua by Lizhawkins